DIGITALNA PRISTUPAČNOST MREŽNIH STRANICA

Izjava o pristupačnosti

Razvojna agencija TINTL obvezna je svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Razvojne agencije TINTL koje se nalazi na adresi https://ra-tintl.hr (u nastavku: mrežne stranice).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti uz dolje navedene iznimke. Provjerom pomoću adekvatnog alata za testiranje pristupačnosti, te intervencijama na html kodu, ispunjena je većina zahtjeva pristupačnosti, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku djelomično je nepristupačan zbog sljedećih razloga: (Obrazac početne samoprocjene - digitalna pristupačnost)

  • Slike i složene slike (npr. grafovi i dijagrami) nemaju kratak zvučni naziv na hrvatskom jeziku, uz prikladan tekstualni naziv (alt atribut) i opis na hrvatskom jeziku
  • Na mrežnim stranicama koje imaju puno teksta nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik

Razvojna agencija TINTL radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Podizanje razine pristupačnosti

Razvojna agencija TINTL poduzima aktivnosti kojima će kontinuirano poboljšavati usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. siječnja 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te praćenjem CARNET - Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje je provela Razvojna agencije TINTL. Razvojna agencija TINTL će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji puta preispitana 25. lipnja 2024. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice https://ra-tintl.hr korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: ppi@ra-tintl.hr
  • telefonom: 097/766 4087
  • poštom: Razvojna agencija TINTL, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik

Razvojna agencija TINTL dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor - Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

  • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
  • poštom: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • telefon: 01/2099 100