Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.


Natječaji   05. srpnja 2021.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Kvaliteta projektnog prijedloga ovisi o tome ako udruge:

 • u svoj rad uključuju volontere (o čemu prilažu dokaz u vidu Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2020. godini podnesenog nadležnome ministarstvu);
 • u svoj rad uključuju studente (volontere) nastavničkih fakulteta koji posjeduju kompetencije za rad s djecom i mladima;
 • jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta;
 • uključuju korisnike u vrednovanje projekta i opisuju način na koji će se korisnici uključiti u vrednovanje projekta;
 • u projektno partnerstvo, osim obveznoga jednog partnera, uključuju i dodatne partnere;
 • u projektno partnerstvo, osim udruga, uključuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javne ustanove;
 • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora, ako ono postoji (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave na korištenje udruzi i slično);
 • prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini koja je manja od 75 % Indeksa razvijenosti Republike Hrvatske.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od dvaju osnovnih područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

a. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
b. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
c. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
d. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
e. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
f. Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
g. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
b. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
c. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
d. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima.

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

a. Odgoj i obrazovanje za STEM;
b. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
c. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
d. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

Kriteriji za ostvarivanje dodatnih bodova imat će projekti:

 • čiji su krajnji korisnici djeca i mladi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama);
 • koji predviđaju nove inicijative u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine);
 • koji u provedbi namjeravaju zapošljavati mlade nezaposlene osobe (do 30 godina starosti) ili nezaposlene osobe (moguće i starije od 30 godina) odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području, o čemu prilažu izjavu o namjeri zapošljavanja te
 • za čiju je provedbu udruga osigurala dio financijskih sredstava samofinanciranjem i/ili od drugih donatora.

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske.

Projekt se provodi u školskoj godini 2021./2022., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2022. godine.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner na više projekata. Ako se projekt provodi u suradnji s jednim ili više partnera, potrebno je točno naznačiti koju će aktivnost projekta provesti pojedini partner. Jednako tako, i u proračunu treba točno naznačiti iznose koji su potrebni za provedbu pojedine aktivnosti. Poželjno je da udruga ima planirane i druge izvore financiranja koji će, barem djelomično, osigurati održivost projekta. Preporučujemo da udruga koja prijavljuje projekt napiše taj projekt u skladu sa Smjernicama za projekte udruga koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama koje su sastavni dio ovoga Natječaja.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama, a koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 • udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave natječaja;
 • udruga djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge;
 • udruga je uskladila statut s člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017. i 98/2019.);
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga je ispunila sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu projekata;
 • protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak;
 • udruga uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • udruga ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: https://eobrasci.mzos.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom.

Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „ZA NATJEČAJ – IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE – UDRUGE – NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.

Izvor: Poveznica