Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta


Najave   06. svibnja 2021.

test

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

Pod gradnjom  reciklažnog dvorišta  podrazumijeva  se: projektiranje (izrada  glavnog  projekta), građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta. Reciklažna  dvorišta  su  nadzirani  ograđeni  prostori namijenjeni  odvojenom  prikupljanju  i  privremenom  skladištenju  manjih  količina posebnih vrsta otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

-   imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

-  podnesu  zahtjev  za  korištenje  sredstava  Fonda  sukladno  uvjetima  ovog  Javnog poziva,

-   dostave  obveznu  dokumentaciju  i  ispunjavaju  uvjete  sukladno  ovome  Javnom pozivu,

-  nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,

-  nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

 -  nemaju poslovne račune u blokadi,

-  prihvate  uvjete  zajedničkog  sudjelovanja  u  neposrednom  sufinanciranju  gradnje reciklažnih dvorišta – projektiranje, građenje i stručni nadzor za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu,

-  imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“,

 -  imaju  ishođenu  minimalno  pravomoćnu  lokacijsku  dozvolu  i  riješene  imovinsko-pravne odnose (zemljište u vlasništvu JLS ili ugovor o pravu građenja). Ukoliko nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu iz razloga što se sukladno zakonodavnom okviru odmah ishoduje građevinska dozvola potrebno je u tom slučaju dostaviti lokacijsku informaciju i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, te u Obrascu  1 to navesti.

 “Turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.

Sredstva fonda:

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i  načinu  dodjeljivanja  sredstava  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost,  te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14) u udjelu:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: 

-  projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)), 

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

-  projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine“ broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju  jedinica  lokalne  samouprave  koje  stječu  status  brdsko-planinskog područja („Narodne novine“ broj 24/19)),

  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

-  projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn.Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na:

-  Izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen,

-  Izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta.

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak koji je nastao u svrhu izrade glavnog projekta, izvođenja radova, nabave i ugradnje opreme te stručnog nadzora nad građenjem  reciklažnog  dvorišta,  koji  je  priznat  od  strane  Fonda,  nakon  provjere dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu, a dostavljena je od strane Korisnika.

 PDV  se  smatra  opravdanim  troškom  ako  se  PDV  u  računima  za  utvrđivanje  Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon dana objave ovog Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa odabranog izvršitelja usluga/izvođača radova.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (05.svibnja 2021. godine), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane Korisnike o danu iskorištenosti sredstava Fonda.

Izvor: Poveznica