Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.godinu


Natječaji   07. travnja 2021.

test

Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnih područja  kroz sjecanje novih znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivim prijaviteljima smatrati će se udruga koja udovoljava slijedećim uvjetima:

-osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“broj 74/14,70/17 i 98/19), upisane u Registar udruga,

-upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije,

-imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem Statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda),

-svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

-imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

-osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje u Registru udruga

-da u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu

 Prihvatljive aktivnosti su:

- razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i proizvoda

-organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje

 poljoprivrednom proizvodnjom,preradom te stavljanjem proizvoda na tržište

-organizacija i sudjelovanje na izložbama,  sajmovima, natjecanjima

-promocija poljoprivrednih proizvoda

Ovim Javnim natječajem financiraju se programi/projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci. Početkom provedbe programa/projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 100.000,00 kn. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni natječaj.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kn,a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00 kn. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava,a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Prijavitelj od Vukovarsko-srijemske županije može zatražiti do 75% iznosa od ukupno prihvatljivih aktivnosti predviđenih u programu/projektu.

Rok za dostavu prijave

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 26. ožujka 2021. godine. Rok za podnošenje prijedlog projekata/programa je 26. travnja.2021.godine  (30 dana od dana objave natječaja).

Izvor: Poveznica