Objavljen poziv „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2


Natječaji   05. studenog 2020.

test

Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promocija zdravlja i prevencija bolesti" (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete: biti

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: 

- udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.

- zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.

- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

b) registriran u Republici Hrvatskoj.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Stopa sufinanciranja je 100%, od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vrijednosti potpore po pojedinom projektu iznose od 200.000,00 - 500.000,00 kn. Prijavitelji ne trebaju osigurati vlastito sufinanciranje.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 23. 11. 2020. godine u 9.00 sati. Ispunjavanje projektnog prijedloga bit će moguće kroz SF MIS sustav od datuma i vremena mogućnosti podnošenja projektnog prijedloga.

Izvor: Poveznica