7. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu


Natječaji   05. srpnja 2022.

test

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 20. srpnja 2022. do 22. kolovoza 2022. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.732.000,00 HRK.

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi projekti

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevine
 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematski put i park
 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javna zelena površina (park i slično)
 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 14. pješačka zona
 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnica
 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VIII. skupinu
 2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VI. skupinu
 3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u , II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi materijalni troškovi

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja

b) kupnja opreme za građevine iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa.

Prihvatljivi opći troškovi

Prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesena prijava projekta a koji su nastali nakon 1. siječnja 2014.godine.

Opći troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

a) troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

b) troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 3. kamate
 4. rabljeni strojevi i oprema
 5. vozila
 6. kupnja, zakup i najam nekretnina
 7. održavanje građevine i opreme za održavanje građevine
 8. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 9. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 10. troškovi vezani uz ugovor o zakupu ili najmu, kao što su zakupnina i najamnina, troškovi refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja
 11. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 12. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova
 13. plaćanje u gotovini
 14. troškovi vlastitog rada
 15. operativni troškovi
 16. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projekta i
 17. troškovi započetih aktivnosti građenja. 

 

Izvor: Poveznica