Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada


Najave   17. svibnja 2022.

test

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada”.

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi odlagalište.

Prihvatljivi iznos (min – max):

Najviši iznos sufinanciranja po JLS može iznositi 30.000.000,00 kuna, maksimalan iznos financiranja 85 %.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

  1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
  2. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
  3. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
  4. aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
  5. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);
  6. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
  7. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.

Sažetak natječaja:

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Rok za predaju dokumentacije:

Od 13.06.2022. u 9:00 h najkasnije do 30.04.2024. do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

Izvor: Poveznica