Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2022. godinu


Natječaji   10. ožujka 2022.

test

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji, povezivanje s Hrvatima u Republici Srbiji, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Program je namijenjen:

 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba,
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane za:

 • upravljanje projektom,
 • troškove promidžbe/vidljivosti projekta,
 • opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljive tematske infrastrukture socijalna/društvena, javna, komunalna, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarska, kulturna),
 • tematska područja suradnje (kultura, obrazovanje i znanost, šport, turizam, edukacije iz područja pripreme i provedbe projekata iz EU fondova i ostala područja društvenih djelatnosti).

Prihvatljiva ulaganja su u:

 • tematska područja suradnje: kultura, obrazovanje i znanost, šport, turizam, edukacije iz područja pripreme i provedbe projekata iz EU fondova i ostala područja društvenih djelatnosti kulturne,
 • tematsku infrastrukturu: društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili u dugoročnom najmu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici a čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Iznos financiranja:

 • program je predvidio 2.000.000 kuna za prihvatljiva područja ulaganja i prihvatljive aktivnosti,
 • vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu, u prihvatljivom području ulaganja iznosi od 20.000 kuna do 200.000 kuna.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 07. ožujka 2022. do 07. travnja 2022. godine.

Izvor: Poveznica